آیین نامه نحوه پوشش فرا گیران مرکز آموزشی – درمانی گلستان نداجا