تاریخچه بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلستان

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی گلستان به نام بیمارستان مرکزی نیروی دریایی به سال 1358 در راستای رفع نیازهای پرسنل خدوم نیروهای مسلح علی الخصوص نیروی دریایی آجا آغاز به کار نموده و از سال 1378 به گلستان تغ ییر نام یافت. این مرکز که، تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی آجا می باشد، از اواخر دهه 80 تغ ییرات چشمگیری در تاسیسات زیر بنایی، عمرانی، تجهیزات پزشکی و